6701

6701

บริษัท วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่หมู่ 6 ห้วยโจด จำกัด

หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6701


ประธานกลุ่ม   

นายทองสุข ผมหอม


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ