5530

5530

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มโคเนื้อยกระดับแปลงใหญ่ บ้านห้วยแร่

หมู่ที่ 7 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 5530


ประธานกลุ่ม   

นางสาวสุธัมมา นาร่อน


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ