2582

2582

บริษัท ที เอ็ม บีฟ จำกัด

หมู่ที่ 4 ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 2582


ประธานกลุ่ม   

นายนาวา ดวงโนแสน

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ