0763

0763

บริษัท วิสาหกิจชุมชนกลุมผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนาขวัญ จำกัด

หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 763


ประธานกลุ่ม   

นายสถิตย์ ยุพิน

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ