9092

9092

แปลงใหญ่ทั่วไป(ถั่วเหลือง)

หมู่ที่ 1,2,11 ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 9092


ประธานกลุ่ม   

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ