9091

9091

แปลงใหญ่ทั่วไป(ถั่วเขียว)

หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 9091


ประธานกลุ่ม   

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ