9083

9083

แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)

หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 9083


ประธานกลุ่ม   

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ