6979

6979

แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)

หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6979


ประธานกลุ่ม   

 

 


 

รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ