6933

6933

แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)

หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 6933


ประธานกลุ่ม   

 

 


 

รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ