5527

5527

แปลงใหญ่ประชารัฐ(อ้อย)

หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 5527


ประธานกลุ่ม   

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ