2329

2329

แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 2329


ประธานกลุ่ม   

   


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ