2327

2327

แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)

หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 2327


ประธานกลุ่ม   


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ