2323

2323

แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)

หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 2323


ประธานกลุ่ม   

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ