2321

2321

แปลงใหญ่ทั่วไป (อ้อย)

หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

รหัสแปลงใหญ่ 2321


ประธานกลุ่ม   

 

 


รายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณ ปี 2564

รายการข้อมูลย้อนหลัง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

การติดตามโครงการ