โนนศิลา

รหัสแปลงชื่อแปลงหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดLink
165แปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 3เปือยใหญ่โนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
1734แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6โนนศิลาโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
1735แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5เปือยใหญ่โนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
1737แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 4โนนศิลาโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
1740แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
1742แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 16บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
1747แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3โนนแดงโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
1751แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7โนนแดงโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
1753แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 4บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
6972แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2โนนศิลาโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
6973แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
6974แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 15บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
6975แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3หนองปลาหมอโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
6977แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6หนองปลาหมอโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
6919แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่3โนนแดงโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
6920แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่7โนนแดงโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
6921แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่7โนนแดงโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
9058แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่3โนนศิลาโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
9059แปลงใหญ่ทั่วไป(เห็ด)หมู่2โนนศิลาโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
9060แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่8บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
9061แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่16บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
9064แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่5โนนแดงโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
9065แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่1,2โนนแดงโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
9066แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่8เปือยใหญ่โนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
6922แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่ที่ 6โนนศิลาโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
6923แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่ที่ 2บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
6924แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่ที่ 6บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
6925แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่ที่ 1บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
6926แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่ที่ 3บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
6927แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่ที่ 10บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
6928แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่ที่ 11บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
6929แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่ที่ 14บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
6930แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่ที่ 5บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
6931แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่ที่ 2บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
6932แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่ที่ 8บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
6933แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่ที่ 7โนนศิลาโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
9062แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่ที่ 9บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
9063แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่ที่ 12บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
6215แปลงใหญ่ทั่วไป(โคเนื้อ)หมู่ที่ 16บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด
6918แปลงใหญ่ทั่วไป(จิ้งหรีด)หมู่ที่ 11บ้านหันโนนศิลาขอนแก่นดูรายละเอียด