น้ำพอง

รหัสแปลงชื่อแปลงหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดLink
172แปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 8บัวใหญ่น้ำพองขอนแก่นดูรายละเอียด
1721แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว) กลุ่มทำนาเศรษฐกิจพอเพียงกุดน้ำใสหมู่ที่ 1กุดน้ำใสน้ำพองขอนแก่นดูรายละเอียด
1767แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1กุดน้ำใสน้ำพองขอนแก่นดูรายละเอียด
1768แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5ม่วงหวานน้ำพองขอนแก่นดูรายละเอียด
2389แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 8น้ำพองน้ำพองขอนแก่นดูรายละเอียด
6904แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6ท่ากระเสริมน้ำพองขอนแก่นดูรายละเอียด
6913แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 4สะอาดน้ำพองขอนแก่นดูรายละเอียด
6914แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 10สะอาดน้ำพองขอนแก่นดูรายละเอียด
6915แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 11บัวใหญ่น้ำพองขอนแก่นดูรายละเอียด
2582แปลงใหญ่ทั่วไป(โคเนื้อ)หมู่ที่ 5ทรายมูลน้ำพองขอนแก่นดูรายละเอียด
3018แปลงใหญ่ทั่วไป(โคนม) สหกรณ์โคนมน้ำพอง จำกัดหมู่ที่ 3น้ำพองน้ำพองขอนแก่นดูรายละเอียด
6903แปลงใหญ่ทั่วไป(โคนม)หมู่ที่ 3สะอาดน้ำพองขอนแก่นดูรายละเอียด
762แปลงใหญ่ทั่วไป(จิ้งหรีด)หมู่ที่ 8บัวใหญ่น้ำพองขอนแก่นดูรายละเอียด