กระนวน

รหัสแปลงชื่อแปลงหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดLink
2318แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1หนองกุงใหญ่กระนวนขอนแก่นดูรายละเอียด
2319แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2ห้วยโจดกระนวนขอนแก่นดูรายละเอียด
2320แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6ห้วยโจดกระนวนขอนแก่นดูรายละเอียด
718แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่ที่ 10หัวนาคำกระนวนขอนแก่นดูรายละเอียด
2321แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่ที่ 5หนองกุงใหญ่กระนวนขอนแก่นดูรายละเอียด
2322แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่ที่ 1ดูนสาดกระนวนขอนแก่นดูรายละเอียด
2323แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่ที่ 3ห้วยโจดกระนวนขอนแก่นดูรายละเอียด
2324แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่ที่ 5ห้วยโจดกระนวนขอนแก่นดูรายละเอียด
2325แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่ที่ 8บ้านฝางกระนวนขอนแก่นดูรายละเอียด
2326แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่ที่ 9บ้านฝางกระนวนขอนแก่นดูรายละเอียด
2327แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่ที่ 5น้ำอ้อมกระนวนขอนแก่นดูรายละเอียด
2328แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่ที่ 5หนองโนกระนวนขอนแก่นดูรายละเอียด
2329แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่ที่ 3หนองโกกระนวนขอนแก่นดูรายละเอียด
6701แปลงใหญ่ทั่วไป(โคเนื้อ)หมู่ที่ 6ห้วยโจดกระนวนขอนแก่นดูรายละเอียด
2307แปลงใหญ่ทั่วไป(ยางพารา) สหกรณ์การเกษตรนิคมดงมูลสองหมู่ที่ 9บ้านฝางกระนวนขอนแก่นดูรายละเอียด