ชุมแพ

รหัสแปลงชื่อแปลงหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดLink
716แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3ชุมแพชุมแพขอนแก่นดูรายละเอียด
5480แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 12หนองไผ่ชุมแพขอนแก่นดูรายละเอียด
9079แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่1ไชยสอชุมแพขอนแก่นดูรายละเอียด
9088แปลงใหญ่ทั่วไป(ถั่วเหลือง)หมู่ที่ 1,6ไชยสอชุมแพขอนแก่นดูรายละเอียด
9089แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่ที่ 3หนองไผ่ชุมแพขอนแก่นดูรายละเอียด
9090แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่ที่ 4,5โนนหันชุมแพขอนแก่นดูรายละเอียด
9091แปลงใหญ่ทั่วไป(ถั่วเขียว)หมู่ที่ 2หนองเสาเล้าชุมแพขอนแก่นดูรายละเอียด
9092แปลงใหญ่ทั่วไป(ถั่วเหลือง)หมู่ที่ 1,2,11โนนอุดมชุมแพขอนแก่นดูรายละเอียด
594แปลงใหญ่โคเนื้อหมู่ที่ 4ขัวเรียงชุมแพขอนแก่นดูรายละเอียด
7347แปลงใหญ่ทั่วไป(ปลาดุก)หมู่ที่ 3นาเพียงชุมแพขอนแก่นดูรายละเอียด