แวงน้อย

รหัสแปลงชื่อแปลงหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดLink
1714แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)
สหกรณ์การเกษตรแวงน้อย จำกัด
หมู่ที่ 6แวงน้อยแวงน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
1716แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 9ท่านางแนวแวงน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
2309แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 12ก้านเหลืองแวงน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
2310แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1ก้านเหลืองแวงน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
2645แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 4ละหานนาแวงน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
2646แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6ทางขวางแวงน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
9040แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6แวงน้อยแวงน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
9041แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3ท่าวัดแวงน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
9042แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 9ท่าวัดแวงน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
9607แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1แวงน้อยแวงน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
9608แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3แวงน้อยแวงน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
9609แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7แวงน้อยแวงน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
9610แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 8แวงน้อยแวงน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
9611แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 10ท่าวัดแวงน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
7941แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่ที่ 5ท่านางแนวแวงน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด
7281แปลงใหญ่(โคเนื้อ)
สหกรณ์การเกษตรแวงน้อย จำกัด
หมู่ที่ 6แวงน้อยแวงน้อยขอนแก่นดูรายละเอียด