เมืองขอนแก่น

รหัสแปลงชื่อแปลงหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดLink
712แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 4ท่าพระเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
713แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2ดอนหันเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
714แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 8สำราญเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
1755แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 19พระลับเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
1756แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 22สาวะถีเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
1757แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2โนนท่อนเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
1758แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 17บ้านค้อเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
1761แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 8บ้านหว้าเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
1762แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 4บ้านเป็ดเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
1763แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 4เมืองเก่าเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
1764แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 8บ้านทุ่มเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
1765แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 10แดงใหญ่เมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
1766แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1ดอนช้างเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
7277แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 8ท่าพระเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
7278แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7บึงเนียมเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
9038แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7ท่าพระเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
722แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)
กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา
หมู่3ดอนหันเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
7274แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่7บึงเนียมเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
7873แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่6โคกสีเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
7876แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่7โคกสีเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
7879แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่3ดอนช้างเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
9081แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่7หนองตูมเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
7275แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่ที่ 21ท่าพระเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
7882แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่ที่ 9ท่าพระเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
7276แปลงใหญ่ทั่วไป(ไม้ดอกไม้ประดับ)หมู่ที่ 28ศิลาเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
2537แปลงใหญ่ทั่วไป(โคนม)หมู่ที่ 11โนนท่อนเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
7270แปลงใหญ่ทั่วไป(กระบือ)หมู่ที่ 10บ้านค้อเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
7272แปลงใหญ่ประชารัฐ(โคเนื้อ)หมู่ที่ 18สาวะถีเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
724แปลงใหญ่ทั่วไป(ฝรั่ง)หมู่ที่ 4บึงเนียมเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
9676แปลงใหญ่ยางพาราหมู่ที่ 1ดอนช้างเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด
7881แปลงใหญ่ทั่วไป(จิ้งหรีด)หมู่ที่ 9โคกสีเมืองขอนแก่นขอนแก่นดูรายละเอียด