เขาสวนกวาง

รหัสแปลงชื่อแปลงหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดLink
1720แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)
สหกรณ์การเกษตรเขาสวนกวาง จำกัด
หมู่ที่ 10คำม่วงเขาสวนกวางขอนแก่นดูรายละเอียด
7302แปลงใหญ่ทั่วไป(เห็ด)หมู่15ดงเมืองแอมเขาสวนกวางขอนแก่นดูรายละเอียด
721แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่ที่ 4เขาสวนกวางเขาสวนกวางขอนแก่นดูรายละเอียด
9056แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่ที่ 4ดงเมืองแอมเขาสวนกวางขอนแก่นดูรายละเอียด
9057แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่ที่ 15ดงเมืองแอมเขาสวนกวางขอนแก่นดูรายละเอียด