ชนบท

รหัสแปลงชื่อแปลงหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดLink
183แปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ 4โนนพะยอมชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
1741แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6วังแสงชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
2925แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7บ้านแท่นชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
2926แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 9ชนบทชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
2927แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6ห้วยแกชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6709แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2กุดเพียขอมชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6710แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3กุดเพียขอมชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6711แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6กุดเพียขอมชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6712แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 6โนนพะยอมชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6742แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5โนนพะยอมชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6811แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 8โนนพะยอมชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6812แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 10โนนพะยอมชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6813แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2บ้านแท่นชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6814แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 3บ้านแท่นชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6815แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5บ้านแท่นชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6816แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 8บ้านแท่นชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6817แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2ปอแดงชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6818แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5ปอแดงชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6822แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2วังแสงชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6881แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 11วังแสงชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6882แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 5วังแสงชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6885แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 4ห้วยแกชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6891แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7ชนบทชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
9026แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2ปอแดงชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
9586แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 1วังแสงชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
723แปลงใหญ่ทั่วไป(พืชผัก)หมู่3กุดเพียขอมชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
5520แปลงใหญ่ประชารัฐ(อ้อย)หมู่ที่ 5โนนพะยอมชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6704แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่ที่ 3บ้านแท่นชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6706แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่ที่ 5ปอแดงชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด
6707แปลงใหญ่ทั่วไป(อ้อย)หมู่ที่ 5ปอแดงชนบทขอนแก่นดูรายละเอียด