บ้านฝาง

รหัสแปลงชื่อแปลงหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดLink
715แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 2ป่าหวายนั่งบ้านฝางขอนแก่นดูรายละเอียด
6981แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว) สหกรณ์ชุมชนอำเภอบ้านฝาง จำกัดหมู่ที่ 9บ้านฝางบ้านฝางขอนแก่นดูรายละเอียด
9587แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าว)หมู่ที่ 7,8ป่าหวายนั่งบ้านฝางขอนแก่นดูรายละเอียด
814แปลงใหญ่ทั่วไป(ข้าวโพดฝักสด)หมู่7หนองบัวบ้านฝางขอนแก่นดูรายละเอียด
5525แปลงใหญ่ประชารัฐ(อ้อย)หมู่ที่ 4โคกงามบ้านฝางขอนแก่นดูรายละเอียด
7888แปลงใหญ่ทั่วไป(มันสำปะหลัง)หมู่ที่ 3โคกงามบ้านฝางขอนแก่นดูรายละเอียด