about us

website รวบรวมข้อมูล การสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในงานด้านการเกษตรจังหวัดขอนแก่น เพื่อหน่วยงานองค์กร ได้ติดต่อและสื่อสาร แบบ One Stop Service เนื่องจากจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นเมือง MICE CITY

ผู้ใช้งาน ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ พัฒนาองค์กร และพัฒนาประเทศชาติ

ADMIN